Ученички парламент

Ученички парламент

Рад парламента

Категорија: Ученички парламент

Посета: 1911

     

    Ученички парламент је законом загарантована институција, која ученицима омогућaва демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања, у последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се Ученички парламент (у даљем тексту: Парламент) ради:

  • Давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и Директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  • Разматарња односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  • Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента
  • Активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  • Предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика

Почетком сваке школске године, ученици свих одељења бирају по два представника у Ученичком парламенту. На првој седници Парламента конституише се нови сазив и бирају председник, потпредседник и секретар, као и представници ученика у стручним органима школе и школском одбору. Ове школске године за председника је изабрана Брзаковић Анастасија, ученица 4. разреда. Ученички парламент ће се и ове школске године бавити остваривањем права ученика, организацијом спортских, културних, забавних и хуманитарних акција, организацијом Дана ученика и кроз партиципирање у стручним и органима управљања утицати на унапређење квалитета живота и рада школе у оним областима које их се непосредно тичу. За све иницијативе и активности подршку и помоћ пружају им професор Боривој Гагић и психолог Ксенија Јанковић, али и остали наставници и Директор школе.

 

                                            

Овде можете преузети Пословник о раду ученичког парламента.