Школски тимови

Чланови стручних актива и тимова

 

Педагошки колегијум

 

     1. Слободан Бојовић ........ директор
     2. Ксенија Јанковић ..........психолог
     3. Дејан Јеремић ............. правник
     4. Данијела Станковић ......наставник српског језика
     5. Игор Јовић .................. наставник историје
     6. Жаклина Јованчов ....... наставник математике
     7. Миодраг Пауновић ....... наставник економске групе предмета
     8. Драган Јовановић ......... наставник машинске групе предмета


Стручни актив за развој школског програма

     1. Данијела Жикић............. наставник
     2. Ивана Јовић................... наставник
     3. Весна Мијатовић............ наставник
     4. Милица Радић ................наставник

Стручни актив за развојно планирање

     1. Јелeна Стојановић .......  наставник
     2. Ксенија Јанковић .......... психолог
     3. Данијела Станковић .....  наставник
     4. Ивана Новаковић ........... наставник
     5. Ивана Јовић ................  наставник
     6. Гроздана Марковић ......  представник родитеља
     7. Зоран Илић ......... представник локалне самоуправе
     8. Теодора Новаковић ....... ученик

Стручни актив за самовредновање

     1. Слободан Бојовић............директор
     2. Ксенија Јанковић .............психолог
     3. Дејан Јеремић ..................наставник
     4. Весна Мијатовић............... наставник
     5. Ана Армуш .......................наставник
     6. Верољуб Петровић ............члан Савета родитеља
     7. Александра Траиловић .......ученик


Тим за израду годишњег школског програма

     1. Слободан Бојовић ........  директор
     2. председници стручних већа и комисија и стручни сарадник

 


 

Тим за заштиту ученика од насиља

Тим за самовредновање рада школе 

Тим за каријерно вођење и професионално саветовање

Тим за борбу против корупције

Тим за сарадњу са локалном самоуправом и релевантним институцијама у окружењу

Тим за сарадњу са родитељима

Тим за стручно усавршавање запослених

Тим за промоцију школе и сарадњу са медијима

Тим за инклузивно образовање

Тим за културну и спортску делатност школе

Тим за безбедност и здравље на раду

Тим за заштиту животне средине

Тим за излете и екскурзије